Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Czy na pewno wykonujemy polecenia Jezusa?

Historia Pierwszego Kościoła rozpoczyna się od przedstawienia nam tego, czym zajmował się i jak funkcjonował Pierwszy Kościół. Księga Dziejów Apostolskich przedstawia nam to w prosty sposób: Dz.Ap.2;42 „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Każdy z tych aspektów jest bardzo istotnym elementem i każdy z nich został osobiście zalecony nam przez Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym artykule zajmiemy się tylko jednym ale bardzo istotnym elementem – a mianowicie: „I trwali w….. łamaniu chleba.” Co to oznacza „łamanie chleba”? Poprzez to określenie autor Księgi Dziejów Apostolskich – Łukasz mówi nam w skrótowy sposób o tym, że pierwszy Kościół trwał w uczestniczeniu w „komunii”, czyli w „Wieczerzy Pańskiej”. Zwróćmy uwagę na to jak ona wyglądała? Pan Jezus Chrystus sam ją zainicjował. Ew. Mateusza 26;26-28 „A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, JEDZCIE,TO JEST CIAŁO MOJE. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.” Tak naprawdę Jezus odchodząc z ziemi nie dał Kościołowi zbyt wielu zaleceń. Te, które pozostawił mają ogromne znaczenie dla każdego z nas dzisiaj. Co jeszcze na temat „Komunii” nasz Pan powiedział nam? W Ewangelii Św. Jana zauważamy Jezusa rozmawiającego z religijnymi Żydami i właśnie tutaj przedstawia nam wszystkim istotę „Komunii”: Ew. Jana 6;51-56 „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.” Ten przekaz prawdy, którą wypowiedział Jezus nie zachwycił nawet jego uczniów. Ew. Jana 6;60 i 66 „Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodzili.” Słowa wypowiedziane przez Jezusa były w uszach współczesnych mu ludzi bardzo kontrowersyjne i niezrozumiałe. Wzbudziły w wielu niechęć i oburzenie, Jezus był świadom tego wszystkiego, ale nawet przez moment nie próbował im tego wyjaśnić. Jak dzisiaj jest z nami, czy naprawdę rozumiemy, co wtedy Jezus powiedział do Żydów i swoich uczniów? Czy praktykujemy w pełni pozostawione nam zalecenie? Jezus powiedział do wszystkich wierzących w Niego podając chleb: „BIERZCIE, JEDZCIE TO JEST CIAŁO MOJE” a także podając kielich z winem: „PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY”. Większość z nas uczestnicząc w Komunii przyjmuje ciało Pana Jezus nie zastanawiając się dlaczego nie spożywamy „krwi” naszego Mistrza. Zadasz na pewno pytanie: czy to jest aż tak istotne? Oczywiście, że tak. Spożywana przez nas krew Syna Bożego jest dla nas gwarancją przymierza z Bogiem! Gdyby było inaczej Jezus nie zachęcałby nas słowami: „PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY”. Nie mówiłby do nas: „JEŚLI NIE BĘDZIECIE JEDLI CIAŁA SYNA CZŁOWIECZEGO I PILI KRWI JEGO, NIE BĘDZIECIE MIELI ŻYWOTA W SOBIE”. Krew Syna Bożego jest właśnie nośnikiem życia, którego potrzebuje nasz wewnętrzny człowiek do życia w zwycięstwie i panowania nad słabościami, grzechem, diabłem, ubóstwem i okolicznościami. Krew Jezusa jest niezastąpionym elementem naszej ochrony. Gdy ją spożywamy demony omijają nas z daleka, ponieważ są świadome mocy i Bożego życia, które nas wypełnia poprzez krew Jezusa. To właśnie diabłu i jego demonom zależy na tym, abyś żył z dala od źródła życia, ochrony i mocy, bo wtedy one mogą dotykać twoje życie i twoich okoliczności. Krew Jezusa została nam dana na oczyszczenie naszych grzechów. Właśnie w krwi Jezusa jest moc oczyszczająca nas od wszelkiego grzechu. My natomiast decydujemy, czy będziemy ją przyjmować?Widzimy wyraźnie w pierwszym fragmencie, który zacytowałem, że pierwsi uczniowie „TRWAI W ŁAMANIU CHLEBA”. Komunia w dwu postaciach: chleba i wina dla naszego wewnętrznego – duchowego człowieka jest tak samo ważna i niezbędna, jak nasz powszedni chleb i woda do fizycznego życia!

Pastor Marek Siudek Kościół Boży w Chrystusie Słupsk ul.Filmowa 2, www.ccrwz.pl