Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Ciało i krew Jezusa Chrystusa

W przedostatnim wydaniu „Mojego Dwu Miasta”rozważaliśmy prawdy Ewangelii mówiące o tym, że zostaliśmy przez Boga stworzeni jako istoty posiadające ducha, duszę i ciało. Każdy z tych elementów naszej istoty potrzebuje właściwej pielęgnacji. Nasze ciała potrzebują: snu, pokarmu, gimnastyki, odpowiedniej temperatury, higieny i światła we właściwych proporcjach. Nasz duch także potrzebuje, abyśmy traktowali go odpowiednio. Wszystko to, co pielęgnujemy rozwija się i przynosi satysfakcję. Wszystko to, co zaniedbujemy jest degradowane.

Człowiek sam z siebie nie jest w stanie właściwie zająć się swoim duchem. Po pierwsze nasz duch do momentu „nowo narodzenia(Ew. Jana 3;7)jest w stanie śmierci duchowej. To znaczy nie widzi, nie czuje i nie może pobierać prawidłowo duchowego pokarmu. Jezus Chrystus powiedział: „Musicie się na nowo narodzić, z wody i z Ducha”. Bez tego doświadczenia jesteśmy tylko religijnymi ludźmi próbującymi w jakiś niezrozumiały nam samym sposób zadowolić Stwórcę. Staramy się wypełniać obrzędy i rytuały ale wewnątrz siebie mamy ciągle pustkę i mnóstwo pytań połączonych z niepewnością. Z tego zamieszania może nas uwolnić tylko i wyłącznie Jezus Chrystus poprzez „nowo narodzenie z wody i z Ducha”. Ew. Jana 8;31-32„Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.”Prawda o „nowo narodzeniu” daje człowiekowi prawdziwą wolność. Jeżeli doświadczyłeś jej, to teraz jesteś gotowy zająć się w prawidłowy sposób swoim duchem zgodnie z zaleceniem Jezusa zawartym w Ewangelii. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo z wody i z ducha, Twój duch pozostaje w Tobie w duchowej śmierci i nie jest w stanie przyjmować duchowego pokarmu.I List do Koryntian 2;14-15„Nie posiadając Ducha, nie można zrozumieć i przyjąć myśli pochodzących od Boga, jakich naucza Duch Święty. Wydają się one głupie, gdyż treści przekazywane przez Ducha Świętego można zrozumieć tylko wtedy, gdy się Go posiada. Inaczej nie można tego pojąć. Człowiek duchowy wszystko potrafi pojąć, natomiast człowiek tego świata nie jest w stanie go zrozumieć.”Jeżeli Twój duch ten wewnętrzny człowiek jest żywy dla Boga, ponieważ „narodziłeś się na nowo z wody i z Ducha”, będziesz w stanie zrozumieć i przyjąć prawdę Ewangelii pokazującą nam jak mamy pielęgnować naszego ducha. Po pierwsze nasz duch potrzebuje duchowego pokarmu. Tylko Jezus przez Ducha Świętego jest w stanie pokazać nam, czego tak naprawdę potrzebuje nasz duch, aby mógł żyć, mieć się dobrze i wypełniać Boże przeznaczenie dla naszego życia tu na Ziemi. Pierwszym niezbędnym składnikiem, którego potrzebuje nasz duchowy wewnętrzny człowiek jest duchowy chleb, którym jest Słowo Boże. Ew. Mateusza 4; 3-4„I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz aby te kamienie stały się chlebem. A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”W tym fragmencie bardzo wyraźnie widzimy, że Słowo Ewangelii jest pokarmem dla naszego ducha. Hebr. 4;12„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.”Słowo pozostawione nam przez Syna Bożego, to nie tylko litery, ale to pokarm, którego potrzebuje każdego dnia duchowy wewnętrzny człowiek po to, aby żyć i mieć się dobrze. Duchowe menu na tym się nie kończy. Jest jeszcze wiele więcej. Duchowy pokarm, którego za wszelką cenę szatan stara się zatrzymać przed człowiekiem to: ciało i krew Jezusa Chrystusa.Ew. Jana 6; 53-56„Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.”Ta instrukcja Jezusa dla cielesnych ludzi była i jest głupstwem lecz dla duchowych kryje w sobie potężną moc życia, objawienia, zwycięstwa i mocy w Chrystusie. Zalecenie Jezusa nie dotyczyło tylko samego ciała ale i krwi. Ktoś sprytny zabrał drugi składnik komunii dla Kościoła. W kolejnym: „Słowie na niedziele” zajmiemy się tą, tak istotną częścią pokarmu naszego ducha.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul.Filmowa 2, www.ccrwz.pl