Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Niezbędny pokarm dla Twojego Ducha!

Ostatnio omawialiśmy potrzebę prawidłowego odżywiania naszego „nowo narodzonego ducha”. Dowiedzieliśmy się z treści Ewangelii, że człowiek do życia i prawidłowego funkcjonowania, potrzebuje czegoś więcej niż tylko naturalnego pokarmu. Jezus bardzo wyraźnie podkreślił tę prawdę w trzech Ewangeliach: Mateusza, Marka i Łukasza. Myślę, że ta prawda jest wyjątkowo istotna dla każdego wierzącego człowieka.
Słowo pozostawione na kartach Biblii, to nie tylko same litery i ciekawe opisy historii sprzed tysięcy lat ale jest to ukryta tajemnica zwycięskiego życia. Ew. Jana 6;63 „To Duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem.” Zobaczmy, co jeszcze Bóg mówi o zapisanym Słowie w Biblii: I List Św. Pawła do Koryntian 1;18 „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.” Ewangelista Jan opisał to w ten sposób: Ew.Jana 1.1-3 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.” Boże Słowo przedstawia nam niesamowitą wartość i moc. Jeżeli cały wszechświat i wszystkie stworzone istoty powstawały i powstają na podstawie Bożego Słowa, tym bardziej dla nas dzisiaj Ono jest ogromnym darem nieba do przyjmowania każdego dnia. To Słowo buduje w naszych sercach wiarę. To Słowo ma moc oczyszczać nasze dusze: Ew. Jana 15;3 „Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem.”
To Słowo przynosi nam zrozumienie rzeczywistości duchowej, daje odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Przynosi pomoc i rozwiązania. Jest Bożą siłą uzdrawiającą nasze ciała. Jest jedynym źródłem prawdy, której potrzebuje każdy człowiek. Dla tego Jezus powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak jak każdego dnia spożywamy nasz chleb powszedni, tak samo każdego dnia potrzebujemy spożywać „Słowa pochodzące z ust Bożych”. (Czytelniku, czy spożywasz każdego dnia Boże Słowo tak, jak zjadasz chleb?).Pomyśl o tym, to może zrewolucjonizować twoje życie tu na ziemi. Apostołowie, którzy poszli za Chrystusem, po jego wstąpieniu do nieba pilnowali codziennego spożywania Słowa: Dzieje Apostolskie 6;4 „My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.” Jeżeli ci, którzy spędzili część swojego życia z Jezusem, po jego odejściu musieli pilnować Słowa, tym bardziej każdy z nas. Wierzący człowiek powinien czytać, medytować, studiować i żyć każdego dnia tym Słowem, ponieważ tylko ono „darzy nas życiem.” Dz. Ap.5;20 „Idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem.” Nie należy niedoceniać danego nam Bożego Słowa i życiodajnej mocy oraz mądrości w nim ukrytej.
Przejdźmy teraz do fragmentu Ew. Jana 6;51 „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.” Jezus wypowiedział te Słowa w świątyni do tłumu Żydów. Wówczas dla nich jego wypowiedź była całkowicie niezrozumiała i w ich umysłach graniczyła z absurdem. Jezus dalej mówił: Ew. Jana 6;53-56 „Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.” Po usłyszeniu tych słów, większość uczniów Jezusa odeszła od niego. Ew. Jana 6;66 „Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.” Jezus przekazał w tym momencie, ogromną tajemnicę zwycięstwa, chociaż cielesne umysły uczniów nie były w stanie jej przyjąć. Jezus powiedział że „ jeśli się na nowo nie narodzimy, nie ujrzymy Królestwa Bożego”. Tylko ożywiony Duchem Świętym twój duch jest w stanie przyjąć i prawidłowo rozumieć tę prawdę. Jezus nie dał im fizycznego ciała i krwi do spożycia. On mówił o wymiarze duchowym. Gdy spożywamy chleb jako ciało Jezusa – w duchowej rzeczywistości nasz duch spożywa duchowe ciało Chrystusa, a gdy pijemy wino, jako jego krew – nasz duchowy człowiek pije duchową krew Syna Bożego. Jeżeli się nie narodziłeś „z wody i z Ducha.” to to, co teraz czytasz, jest dla ciebie głupstwem, ale jeżeli jesteś zrodzony z Ducha Bożego – ta prawda jest dla Ciebie mocą i mądrością Bożą! Twój wewnętrzny człowiek potrzebuje tego prawdziwego duchowego pokarmu.
Pastor Marek Siudek
Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul.Filmowa2, www.ccrwz.pl