Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Prawda o największej wartości w życiu

Słowo na niedzielę

Jak myślisz, co ma w życiu największą wartość? Gdybyś dziś usłyszał takie pytanie, jak brzmiałaby Twoja odpowiedź? Każdy z nas odpowie inaczej w zależności od sytuacji, w której się znajduje. Okoliczności życia bardzo mocno wpływają na nasze postrzeganie świata i wartości. Dla jednych największą wartością może być zdrowie, bo od lat walczą z chorobą, dla drugich finanse, z którymi aktualnie mają problemem, dla innych relacja z kimś bliskim, kogo kochają. Dzień dzisiejszy dla jednych jest dniem sukcesu, a dla innych dniem porażki. Mimo to, istnieją wartości, które bez względu na naszą dzisiejszą sytuację są czymś wyjątkowym i niezbędnym do życia i spełnienia. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie odkryli największą z nich.

Czy pomyślałeś kiedykolwiek o tym, co największego i najważniejszego ofiarował Bóg dla człowieka? W Ewangelii Jana 3;16 czytamy, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Ten krótki fragment Ewangelii przynosi nam bardzo wyraźną odpowiedź na nasze pytanie. Bóg przyniósł i zaoferował człowiekowi takiemu jak Ty i ja swoją doskonałą miłość. Jest to najwspanialszy i największy dar jaki mogliśmy otrzymać od Stwórcy. Dowodem potwierdzającym tę prawdę jest przyjście Syna Bożego na ziemię. Rzym 5;8 „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” Boża miłość jest tak wielka względem człowieka, że nie jesteśmy w stanie do końca jej zrozumieć. Bóg nie tylko kocha Ciebie, ale posyła swojego Syna – Jezusa Chrystusa, aby zapłacił za Twój każdy grzech ceną swojej świętej krwi. Ta ogromna Boża Miłość nie tylko nas uwalnia od odpowiedzialności za nasze grzechy, ale także usprawiedliwia nas, oczyszcza, uwalnia i namaszcza Duchem Świętym. Czyni nas Synami i Córkami Wszechmogącego Boga. Daje nam cel i sens życia. Otacza nas przychylnością i bezpieczeństwem. To, czego Bóg oczekuje od człowieka jest opisane w bardzo przystępny sposób w Ewangelii Mateusza 22;36-40 „Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.” Tak naprawdę to, czego szuka każdy człowiek na ziemi, to zaspokojenie potrzeby miłości. Miłość daje spełnienie i bezpieczeństwo. Człowiek kochany i kochający jest zdrowy emocjonalnie i fizycznie. Miłość ma ogromny i pozytywny wpływ na życie każdego z nas. Dlatego wszyscy szukamy spełnienia w miłości, bez względu na to, jak ją sobie wyobrażamy, a jej źródłem jest Bóg. Gdy my otwieramy się na to doskonałe źródło miłości – jesteśmy w stanie ją dawać innym. To właśnie ona sprawia, że przestajemy być egoistami myślącymi tylko o sobie, a zaczynamy dostrzegać innych i obdarzać ich tą doskonałą miłością. Człowiek doświadczający Bożą miłość jest w stanie dokonywać wielkich rzeczy. Apostoł Paweł opisał to w ten sposób: Rzym. 8;37-39 „Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć do miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Gdy Twoje serce odwzajemni Bogu Jego miłość – będziesz mógł doświadczyć w swoim życiu tutaj na ziemi Jego niesamowitej przychylności i dobroci. Rzym. 8;28 „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują.”

Czasami możemy pomylić miłość względem Boga z naszymi „sprawiedliwymi uczynkami”, ale miłość – to nie religijne gesty. Jest to życiodajny strumień wewnętrznej siły inspirującej nas do czynienia irracjonalnych rzeczy w imię miłości. Bóg ukochał nas tak bardzo, że poświęcił za nas to, co miał najdroższego – swojego Syna – Jezusa Chrystusa. To jest wyraz szalonej miłości do człowieka i tego samego On oczekuje ode mnie i od Ciebie. Pochwyć czytelniku tę doskonałą Bożą miłość i dziel się nią z innymi.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2, www.ccrwz.pl