Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Czy na pewno poznałeś PRAWDĘ?

Czytając Listy Apostoła Pawła w Nowym Testamencie odkrywamy, że Bóg nie tylko pragnie naszego zbawienia, ale oczekuje czegoś bardzo ważnego z naszej strony. 1List Ap.Pawła do Tymoteusza 2;4 mówi nam: „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” To znaczy że poznanie prawdy, nie jest tym samym, czym jest pewność zbawienia. W momencie, gdy zaprosiłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia, wyznałeś Jemu swoje grzechy i uczyniłeś Go Panem swojego życia, zostałeś zbawiony na zawsze! Jest to prawda, której naucza nas Ewangelia. List do Hebrajczyków 10;14 „Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” Zbawienie jest niekwestionowanym darem łaski dla każdego człowieka, który uwierzy w swoim sercu w Jezusa Chrystusa i wyzna to ustami.

List do Rzymian 10;9-10 „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” Ta prosta prawda, w którą wierzymy w sercu i potwierdzamy naszym wyznaniem, czyni nas zbawionymi raz na zawsze! Bóg przygotował dla człowieka bardzo prostą drogę ratunku, abyśmy nie musieli zginąć za nasze grzechy. To wiara w ofiarę Syna Bożego usprawiedliwia każdego człowieka. Jeżeli nie masz pewności zbawienia w swoim sercu, uwierz w Jego zbawczą ofiarę krzyża i wyznaj Go swoim Panem. Możesz to zrobić tam gdzie jesteś: w domu, w pracy, w parku, na ulicy, w świątyni, w lesie, gdziekolwiek jesteś. Bóg usłyszy i przyjmie Twoje wyznanie wiary i da Ci pewność zbawienia.

Jednak Bóg nie chce, aby człowiek otrzymał tylko zbawienie, ale pragnie, aby każdy z nas „doszedł do poznania prawdy”. Zbawienie – daje nam gwarancję wiecznego życia w niebie, natomiast poznawanie prawdy – pozwala nam odkrywać prawa i przywileje darowane nam przez Boga, uczy nas wypełniania woli Bożej teraz i tutaj oraz uzdalnia nas do prowadzenia zwycięskiego życia na ziemi. Dlatego warto nie zatrzymywać się na prawdzie dotyczącej naszego zbawienia, chociaż jest ono najważniejszym wydarzeniem naszego życia! Zbawienie otrzymujesz bezpośrednio od Jezusa Chrystusa, natomiast prawdę mogą przekazać Ci inni ludzie – ci którzy ją poznali wcześniej od Ciebie. Paweł, gdy spotkał Jezusa, został zbawiony, ale prawdę przekazywali mu inni. Dzieje Apostolskie 9;5-6 „I rzekł: Kto jesteś Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.”

Wiemy że edukacja Pawła trwała około czternastu lat zanim rozpoczął bardzo owocną służbę dla Jezusa. List do Galacjan 2;1-2 „Potem po czternastu latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza zacniejszym, ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem.” Dlaczego dla Boga element poznania prawdy jest aż tak istotny w naszym życiu? Opierając się tylko na własnych doświadczeniach i wyobrażeniach, możemy jak to Apostoł Paweł określił; „daremnie biec”. Bożą wolą jest, abyśmy nie tylko biegli ale biegnąc mieli zwycięstwo i spełnienie we wszystkim. On chce z nami współdziałać i to w każdej dziedzinie naszego życia, dlatego musimy poznawać Jego prawa, zasady i Jego wolę dla nas tu na ziemi.

Dzisiaj jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ dysponujemy nie tylko Starym Testamentem, ale także Nowym. Właśnie tam, znajdujemy objawienie Bożej woli dotyczącej naszego życia, tam odkrywamy prawa darowane nam przez Jezusa, dowiadujemy się o naszym synostwie w Bogu i poznajemy nasz autorytet jako Bożych Synów i Córek. Poznawanie tych prawd daje człowiekowi prawdziwą wolność i spełnienie. Ewangelia Jana 8;31-32 „Mówił więc Jezus do Żydów którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” Bardzo ważną rzeczą jest poznanie prawdy, ale nie mniej istotnym jest fakt: kto nam tę prawdę przedstawia? Szukaj miejsc i ludzi, którzy poznali prawdę, tylko ci, którzy ją poznali mogą ją właściwie wyłożyć Tobie! W kolejnych wydaniach Słowa na niedzielę rozwiniemy myśli zawarte w Ewangelii, pokazujące nam PRAWDĘ.

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie Słupsk ul.Filmowa 2

www.ccrwz.pl