Scroll Top
Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”, ul. Grottgera 17b 76-200 Słupsk

Czy na pewno znamy naszego Boga?

Przez wszystkie tysiąclecia historii człowieka na Ziemi ludzie starali wyobrazić sobie Tego, który ich stworzył. Oczywiście wiemy, że pierwsi ludzie nie musieli wytężać swojej wyobraźni w tym kierunku, ponieważ na co dzień z Nim się spotykali, rozmawiali, konsultowali. Od momentu, gdy człowiek zgrzeszył przeciwko nakazowi Bożemu, relacja z Bogiem zaczęła się zacierać.

Grzech dokonał rozdzielenia relacji. Święty, czysty Bóg już nie spotykał się ze swoim stworzeniem. Człowiek więc uruchomił swoją wyobraźnię na temat Boga: jaki On jest, jak wygląda, jak postępuje, czym można sobie zaskarbić Jego przychylność. W taki sposób ludzkość doszła w swojej wyobraźni do wielu absurdów. Stworzyła sobie mnóstwo „bożków”, które tak naprawdę nie miały i nie mają nic wspólnego z rzeczywistym Bogiem. Każdy naród wymyślał go zupełnie odmiennie. Dzisiaj z naszej perspektywy, gdy przyglądamy się tym wszystkim spekulacjom na temat Boga, możemy oglądać ogromny kalejdoskop kompletnego niezrozumienia Boga. Ludzie zaczęli tworzyć swoich Bogów ze złota, srebra, kamienia, drewna w zależności od zamożności twórców „bóstwa”. Jedna rzecz na pewno charakteryzowała wszystkich tych „bogów”: nie widzieli, nic nie słyszeli, niczego nie odczuwali, nie poruszali się, trzeba było ich nosić na ramionach. Z biegiem czasu ulegały zniszczeniu, czasami bywały wykradane i z pewnością były martwe. Nie mogły ani pomóc ani zaszkodzić człowiekowi. Były używane do manipulowania ludźmi. Kapłani wszelkich maści używali ich do bogacenia się i polityki. Jednak mimo tak wielkiego zamieszania, Bóg zawsze znajdował sposób, by dotrzeć do człowieka mimo jego niedoskonałości. Przekazywał ludziom gotowym przyjąć Jego Słowo, prawdę na temat siebie samego i pokazywał człowiekowi w jaki sposób może odnowić relację ze swoim Bogiem.

Do momentu przyjścia Syna Bożego na Ziemię – jedyny właściwy obraz Boga w całym tym zamieszaniu i chaosie, posiadał naród Izraelski. Oni byli pewni w stu procentach, że Bóg jest żywy, że zna każdego człowieka po imieniu, że to On stworzył tę piękną Ziemię, że On gdy się do Niego modlimy, słyszy nas i wysłuchuje. Oni wiedzieli na pewno, że Bóg nie jest podobny do wyrobu rzemieślniczego. Dz.Ap.17;28-30 „Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali.” Bóg dając dziesięć przykazań narodowi Izraelskiemu zakazał tworzenia obrazu Jego podobizn, dlatego, że Bóg jest Duchem i człowiek nie jest w stanie ukazać go w wyrobie rzemieślniczym. II.Ks. Mojżeszowa 20;1-5 „ A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w gorze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym.” Z tego powodu Izrael jako jedyny naród nie posiadał i nie posiada; „świętych figurek, czy obrazów”. Oni jako jedyni znali prawdziwego Boga. Boga który się objawił Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedzieli o nim więcej niż inne narody i potrafili oddawać Jemu cześć bez dodatkowych akcesorii w postaci wyrobów rzemieślniczych. Znali Jego upodobania i wiedzieli jak należy Jemu służyć. To właśnie do tego narodu przyszedł Mesjasz, Syn Boży i przyniósł nam wszystkim prawdziwy obraz Boga.

Czytelniku, a jaki jest Twój obraz Boga? Czy możesz powiedzieć, że go rozumiesz? Czy Twoje poznanie opiera się na tym, co widzisz we współczesnym świecie religijnym? Czy też znasz Go osobiście i jesteś pewien Jego upodobań, pragnień, Jego opinii na swój temat? Czy znasz Jego Słowo? Czy wiesz co jest Jemu miłe, a czego On nienawidzi? Tak naprawdę, obraz Boga, przekazują nam ludzie, których słuchamy. Kto jest dla Ciebie wiarygodnym autorytetem w tej bardzo ważnej kwestii? Właściwy obraz Boga w Twoim życiu spowoduje spełnienie i satysfakcję. Niewłaściwy – przyniesie wiele cierpienia. W następnym wydaniu zajmiemy się kwestią „obrazu naszego Boga.”

Pastor Marek Siudek

Kościół Boży w Chrystusie, Słupsk ul. Filmowa 2

www.ccrwz.pl